เตรี ยมโ บกมือลาลมหน าว

สำหรับเดือนพฤศจิก ายนนี้ เป็นเดือนแห่งก ารเริ่มต้นอากาศหนาว ซึ่งเป็นอาการที่หลายค นต้องการอยากให้มาถึงเร็วๆ

หลังจ ากต้องเผชิญกับอากาศร้อนมาตลอดแทบทั้งปี โดยกรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่ างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พย ากรณ์อากาศประเทศไทย เปิ ดเผยว่า เตรียมโบกมือลาลมหนาว วางแผนท่องเที่ยวให้ดี 20-22 พ.ย. จะอุ่นขึ้นชัดเจ น

14-15 พ.ย. : ใกล้เคียงกับวันนี้ 13 พ.ย.

16-18 พ.ย. : อุ่นขึ้นเล็กน้อย

19 พ.ย. : กลับมาใก ล้เคียงกับวันนี้ 13 พ.ย.

20-22 พ.ย. : อุ่นขึ้นชัดเจน

โดยภาพดังกล่าว แสดงพย ากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันนี้ 13 พ.ย.

พยากรณ์อุณหภูมิจริง เนื่องจ ากสภาพอากาศสามารถเปลี่ ยนแป ลงได้ตลอดเวลา

สำหรับท่านยังงงๆ ว่าลมหนาวมาตอนไหนนั้น ที่ผ่านมาลมหนาวมาทางขวาบนของอีสาน ทำให้บริเวณที่มีผลที่สุดคืออีสาน

ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีผลน้อยลงตามความห่างไกลครับ ยกตัวอย่ างเช่ น รูปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นอุณหภูมิ 7.00 น.

ของวันที่ 11 พ.ย. จากการวัดจริง ลบด้วยของ 7 พ.ย. ข้อมูลจากการวัดจริงพบว่า กาฬสินธุ์เย็นลง 7 องศา,

ร้อยเอ็ดเย็นลง 6.9 องศา, อุบลฯ เย็นลง 6.6 องศา, นครพนม สกลนคร ศรีสะเกษ เย็นลง 6.5 องศา,

บุรีรัมย์ มุกดาหาร เย็นลง 6.3 องศา, สุรินทร์เย็นลง 5.7 องศา, อำนาจเจริญเย็นลง 5.1 องศา,

มหาสารคามเย็นลง 4.9 องศา, ขอนแก่นเย็นลง 4.8 องศา, ชัยภูมิ หนองค าย เย็นลง 4.5 องศา,

บึงกาฬ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี เย็นลง 3.9 องศา, นครร าชสีมาเย็นลง 3.6 องศา,

อุดรธานี อุทัยธานี เย็นลง 3.3 องศา, ชัยน าทเย็นลง 3.2 องศา, นครนายกเย็นลง 2.9 องศา,

เลยเย็นลง 2.7 องศา, เพชรบูรณ์ สระแก้ว เย็นลง 2.5 องศา, หนองบัวฯ เย็นลง 2.3 องศา,

ฉะเชิงเทร าเย็นลง 2.1 องศา, พิจิตรเย็นลง 1.9 องศา,

ปทุมธานี พิษณุโลก ปร าจี นบุรี เย็นลง 1.8 องศา, ชลบุรี กาญจ นบุรี น่าน อยุธย า เย็นลง 1.7 องศา,

ลพบุรีเย็นลง 1.6 องศา, ระยองเย็นลง 1.4 องศา, จันทบุรีเย็นลง 1.3 องศา, นครปฐม สมุทรปร าการ

เย็นลง 1.2 องศา, สมุทรสงคร ามเย็นลง 1.1 องศา, อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ เย็นลง 1 องศา

อย่ างไรก็ต าม เตรี ยมโบกมือลาลมหนาวกันได้เลยค่ะ เพร าะอากาศจะอุ่นขึ้นชัดเจ น

ขอบคุณ พย ากรณ์อาก าศประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม