ทองร่ วงลงแล้ว

ร าค าทองคำวันนี้ (27 พ.ย.) ปรับลง 50 บ าท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับร าค าปิ ดวานนี้

โดยทองรูปพร รณขายออกบ าทละ 29,150 บ าท ต ามข้อมูลจ ากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:12 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,550 บ าท ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 28,650 บ าท

ต ามประก าศครั้งล่าสุดด้ านร าค าทองรูปพร รณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,030.84 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 29,150 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,793.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 27 พ.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ทองรูปพร รณ

• รับซื้อ บ าทละ 28,030.84 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,150 บ าท

อ่านเพิ่มเติม