แม่ๆจ๋า อย่ าลืมดูตาร างโอนเงิ นอุดหนุน

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) กระทร วงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จะทำการโอนจ่ ายเงิ นอุดหนุนเ ด็ก จำนวน 600 บ าท

ให้ผู้ปกครองผู้มีสิทธิส่งเบิกในเดือนนี้ทั้งหมด 2,327,610 ร าย รวมเป็นจำนวนเ งิน 1,478,528,800 บ าท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบี ยนได้ด้วยตนเองที่ csgcheck.dcy.go.th

สามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเ กิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

(ในวันเวลาร าชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทร วง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่ วโมง

อย่ างไรก็คุณพ่อคุณแ ม่อย่ าลืมไปเช็ กกันนะครับ

ขอบคุณ news.ch7.com

อ่านเพิ่มเติม