ม.40อาชีพอิสระสมัครออนไลน์ รับเงิ น5,000

อัปเดตล่ าสุดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานก ารณ์ CV เยี ยวย าอาชีพอิสระ

โดยเป็นการเยี ยวย านักร้อง นักดนตรี นักแสดง และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บ าร์

ต้องลงทะเบี ยนเป็นผู้ประกันตนมาตร า 40 และได้รับการรับรองจากให้สมาคม/สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเท ศไทยก่อน

จึงจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจำนวน 5,000 บ าท โดยหากผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระยังไ ม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตร า 40 สามารถสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติได้ดังนี้

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตร า 40

เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา เว็ บไซต์ www.sso.go.th

Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเ ทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ปะกันตนมาตร า 40

มีสัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไ ม่เป็นลู กจ้ างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน

ไ ม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจในมาตร า 33 หรือมาตร า 39

ไ ม่เป็นข้าร าชการหรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร า 40

ออนไลน์ ผ่ าน www.sso.go.th

เข้าเว็ บไซต์ www.sso.go.th

กรอกข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตร า 40 ให้ครบถ้วน

กดตรวจสอบ กรอกร ายละเอี ยดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ

จากนั้นเลือกจ่ ายเงิ นสมทบ เลือกเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไ ม่ ยอมรับเงื่ อนไขและกดตกลง

ระบบยืนยันการสมัคร ม.40 แจ้งเตือนผ่ าน SMS เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ ายเงิ นสมทบได้ทันที เงื่ อนไข ม.40

รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท กลุ่มลูกจ้ างที่ไ ม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากรั ฐบ าล

โดยใช้เงิ นกู้จากรั ฐบ าลแต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี

ซึ่งไ ม่เข้าข่ายมาตร า 40 ของประกันสังคม จะประสานให้กระทร วงวัฒนธรรมสำรวจจำนวน

เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมและเป็นผู้ดูแลเยี ยวย าต่อไป ซึ่งมีร าว 1.5 แสนร าย รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

อย่ างไรก็ต ามสำหรับใครที่อาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครกันได้เลย

ขอบคุณ คมชัดลึก

อ่านเพิ่มเติม