กรมอุตุฯ เตื อน ฝนมา อากาศหนาว

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.64 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

เผย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า ฝนตกหนักและคลื่นลมแร งบริเวณภาคใต้ตอนล่ าง ฉบับที่ 1

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในช่วงวันที่ 15 ถึง17 ธ.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ าง

ใกล้เกาะบอร์เนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเท ศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่ าง

ทำให้ภาคใต้ตอนล่ างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตต านี ยะลา นร าธิวาส ตรัง และสตูลมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวั งอันตรา ยจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย อาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉับพลันน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแ รง

โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร

ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวั งอันตร ายจากคลื่นลมแร งที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และหลี กเลี่ ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 15-17 ธ.ค. 2564

จึงขอให้ประชาชนติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติ ดต ามข้อมูลที่เว็ บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า www.tmd.go.th

หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

สภาพอากาศวันนี้โดย www.tmd.go.th เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

วันนี้เผยลักษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเท ศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแร ง

อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกับมีลมแ รง

สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแ รง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

โดยบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15 ถึง 17 ธ.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ใกล้เกาะบอร์เนียว

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเท ศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่ าง

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมั ดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย อาจทำให้เกิดน้ำท่ วมฉับพลันน้ำป่าไหลหล ากได้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละออง/หมอกควันบริเวณประเท ศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแ รงขึ้น

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

พย ากรณ์อากาศเชียงร าย อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

พย ากรณ์อากาศขอนแก่น อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อ่านเพิ่มเติม