ถูกใจคอห วยเดือนนี้ออก3รอบ

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า สำหรับการออกสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

ซึ่งต ามปกติทุกเดือนจะออก 2 งวด คือ วันที่ 1 กับวันที่ 16 ของทุกเดือน

แต่เนื่องจากในวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใ หม่

จึงมีการออกสลากเป็นวันที่ 30 ธันวาคม ทำให้ทุกเดือนธันวาคม

จะมีการออกร างวัลสามครั้งคืองวดวันที่ 1 ธันวาคม งวดวันที่ 16 ธันวาคม และงวดวันที่ 30 ธันวาคม

นอกจากนี้งวดถัดไปในเดือน มกราคม ที่ควรจะออกในวันที 16 ของทุกเดือน

แต่เนื่องจากวันที่ 16 มกร าคม เป็นวันครู จึงมีการเลื่ อนออกผลสลากกินแบ่งเป็นวันที่ 17 มกร าคม

เช่นเดียวกับวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแร งงาน

การออกผลสลากกินแบ่งรั ฐ บาลก็จะเลื่ อนไปออกในวันที่ 2 พฤษภาคม

เดือนธันวาคม รั ฐบ าลไทยประกาศผลรางวัล 3 รอบ

อ่านเพิ่มเติม