จ่ายเงินสงเคร าะห์ รายละ สามพันบาท

คณะรัฐมนตรี (ครม. )อนุมัติงบประมาณปี2565 งบกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์ ค่าทำ ศ w ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณปี2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 172.36 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ค่าทำ ศ w ผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท ในปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 57,455 คน

Elderly caucasian woman sleeping on the bed

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เนื่องจากในปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.64 มีจำนวนผู้สูงอายุ เ สี ย ชี วิ ต สูงถึง 127,168 คน ซึ่งมากกว่าจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 69,713 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม