สพฐ.ยันเปิดเทอมรับ เรียนออนไลน์ 2 ปี ไม่ตอบโจ ทย์

สพฐ.ยืนยันเปิดเทอม 1-2565 วันที่ 15 พ.ค.ไม่เลื่อน ยอมรับ เรียนออนไลน์ ไม่ตอบโจ ทย์เด็กปฐมวัย-ประถม เตรียมเน้นเติมทักษะให้ อ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น ทดแทน 2 ปีจากโ ค วิ ด

วันที่ 14 มี.ค.65 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางแผนการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การ แ พ ร่ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-1 9 ในปีการศึกษา 2565

ในปีการศึกษานี้จะเป็นการเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเข้มข้น เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา สถ านกา รณ์ โ ค วิ ด ส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยยอมรับว่าไม่ตอบโจทย์กับนักเรียนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย

ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนอีกแล้ว ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามกำหนดปฏิทินเดิมในวันที่ 15 พ.ค. 2565 อย่างไรก็ดีหากโรงเรียนใดยังไม่มีความพร้อมหรือผู้ปกครองมีความสมัครใจอยากจะให้บุตรหลานของตัวเองยังเรียนออนไลน์อยู่ก็สามารถทำได้ เพราะเราจะต้องอยู่กับสถา นก ารณ์ โ ค วิ ด-1 9 ให้ได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มาตรการแผนเ ผ ชิ ญเหตุโ ค วิ ด -19 ในโรงเรียนหลายแห่งทำได้ดี เมื่อมีนักเรียนติ ดโ ค วิ ด จะปิดเฉพาะห้องเรียนไม่มีการปิดทั้งโรงเรียน

ส่วนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ไม่ห่วงทักษะการเรียนของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะเด็กโตไม่มีปัญหาด้านการเรียนออนไลน์ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่มีความเป็นห่วงในกลุ่มระดับประถมศึกษา ถึงทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น

ดังนั้นในปีการศึกษาหน้า สพฐ.จะไม่มุ่งจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก แต่จะเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในกลุ่มเด็ก ป.1 ป.2 และ ป.3 บูรณการร่วมกับวิชาอื่นๆ จะไม่จัดการเรียนการสอนแบบเหมาเข่ง แต่จะเคี่ยวทักษะเด็กประถมศึกษาอย่างเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสอนเสริมเติมความรู้ในสิ่งที่ขาดหายไปในเด็ก เพื่อทดแทน 2 ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนได้รับ ผ ล ก ระท บจากโ ค วิ ด-19

อ่านเพิ่มเติม