กรมอุตุฯเตือนรับมือ พ ายุ 5 ลู กถล่มหนัก

จากกรณีที่มีการเผยแ พร่ข้อมูลภั ยพิบัติเรื่อง เตรียมรับมือ พายุ 5 ลู ก

ที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทย โดย กรมอุตุนิยมวิทย า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าประเด็นดังกล่ าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ให้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ถึง พายุ 5 ลู ก ที่อาจส่งกระทบต่อประเทศไทยนั้น

ทาง กรมอุตุนิยมวิทย า ได้ตรวจสอบและติดต ามสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในสัปดาห์นี้ (1-8 พฤศจิกายน 2564)

พบว่ายังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย

แต่อย่ างไรอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปร ากฏบริเวณทะเลจีนใต้

และอ่าวไทยในบ างช่วงเวล า ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้

โดย พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 31 ตุล าคม 2564 – 6 พฤศจิกายน 2564 พบว่าในช่วงดังกล่ าว

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

และทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย

ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคใต้

ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย

ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

จึงขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ส่วนประชาช นบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคใต้ควรระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

ทั้งนี้ประชาช นสามารถติดต ามข้อมูลข่าวสารจาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” ได้ที่เว็บไซต์

http://www.tmd.go.th, Facebook: กรมอุตุนิยมวิทย า, Application: Thai weather

หรือติดต่อสายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สรุปคือ ในช่วงวันที่ 1 – 8 พ.ย. 2564 ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ข้อมุลsiamnew

อ่านเพิ่มเติม