กลุ่มนี้เตรียมรับเงิ นเยี ยวย า

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิ ดเผยว่า

หลังจากนี้ที่เปิดให้ลงทะเบี ยนเพื่อรับเงิ นเยี ยวย าสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่

และวินจักรย ายนต์รับจ้างไปแล้ว กรมการขนส่งทางบกได้เร่งตรวจสอบและคัดกรอง

ความซ้ำซ้อนข้อมูลการลงทะเบี ยนขอรับสิทธิช่วยเหลือ

โดยผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรย านยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)

มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน และไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตร า 33 มาตร า 39 และมาตร า 40

แห่งพระร าชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และในกรณีรถเช่าขับ

กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงิ นช่วยเหลือหรือไม่

เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปต ามเงื่อนไขจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิทร าบ และดำเนินการโอนเงิ นให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ

กำหนดระยะเวลาการโอนออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรย านยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาช นต ามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบีย น

สำหรับผู้ขับรถจักรย านยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร

ฉะเชิงเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า สงขล า

จะได้รับเ งินช่วยเหลือในอัตร า 10,000 บ าทต่อคน

สำหรับผู้ขับรถจักรย านยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร

ฉะเชิงเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า

สงขลา จะได้รับเงิ นช่วยเหลือในอัตร า 10,000 บ าทต่อคน

ข้อมูลsiamstreet.

อ่านเพิ่มเติม