ขั้นตอนลงรับเงิ นสงเคร าะห์บุตร

จากกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบี ยนรับ เงิ นสงเคร าะห์บุตร สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิ นเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บ าท เป็นเดือนละ 800 บ าทต่อคน

โดยผู้ปกครองสามารถรับเงิ นสงเคร าะห์บุตรได้สูงสุด 3 คน รวมเป็นจำนวนเงิ น 2,400 บ าท

หากผู้ปกครองยังไม่ได้ลงทะเบี ยน สามารถลงทะเบี ยนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับเงิ นสงเคร าะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์

เงื่อนไขผู้ลงเบี ยน เ งินสงเคร าะห์บุตร

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตร า 33 หรือ มาตร า 39

จ่ายเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยช น์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงิ นสงเคร าะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บ าทต่อบุตรหนึ่งคน

ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคร าวละไม่เกิน 3 คน

เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

จะมีสิทธิได้รับประโยช น์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

วิธีการลงทะเบี ยนขอรับ เ นสงเคร าะห์บุตร

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01

พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

(กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยช น์ทดแทนกรณีสงเคร าะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคร าวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นร ายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเ งินฝากธนาค ารประเภทออมทรั พย์ของผู้ขอรับประโยช น์ทดแทน

เ ปิดวิธีตรวจสอบเงิ นสงเคร าะห์บุตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

ผู้ที่เข้าผ่านแอพฯ กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยช น์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยช น์ทดแทน

ระบบจะแสดงร ายการจ่ายเ งินสงเคร าะห์บุตรเป็นร ายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

สำหรับเงิ นสงเคร าะห์บุตร 800 บ าท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตร า 33, 39

ที่มีการจ่ายเ งินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตร า 40 ทางเลือกที่ 3

ผู้ที่จ่ายเงิ นสมทบเดือนละ 300 บ าท จะได้เงิ นสงเคร าะห์บุตร 200 บ าท

ทั้งนี้จะได้รับเ งินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงิ นสงเคร าะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน

ข้อมูลsiamtopic

อ่านเพิ่มเติม