จ่อเยี ยวย าเพิ่มอีก คนละ 5000 บ าท

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรั ฐบ าล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการเยี ยวย านักร้อง นักแสดง นักดนตรี

และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บ าร์ ที่ได้รับผลกระทบจากcvว่า

จะหารือกับผู้ประกอบการในวันที่ 3 ธ.ค. เวลา 14.00 น.

เพื่อดูจำนวนตัวเลขก่อนเบื้องต้นมีตัวเลขในระบบอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ มาตร า 40 เดิมเยี ยวย าใน 29 จังหวัด กว่า 2 หมื่นร าย

ร ายละ 5,000 บ าท แต่หากรวมทั้งประเทศ คาดว่าจำนวนเต็มที่ไม่เกิน 1-2 แสนคน

นอกจากกลุ่มดังกล่าวแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มคนขับรถรับส่งนักดนตรี เด็กเสิร์ฟ หรืออาชีพที่ได้รับรองจากสมาคมฯ ที่ยืนยันตัวตนได้

และต้องดูอายุ หากเกิน 65 ปี ก็ไม่เข้าข่ายมาตร า 40 ตรงนี้อาจจะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่ นกระทรวงวัฒนธรรม

นายสุชาติ กล่าวว่า โดยหลักการ นายกฯให้การเยี ยวย าอยู่แล้ว แต่ขอดูตัวเลขจากสมาคมฯ

ก่อนว่าคนกลุ่มดังกล่าวมีเท่าไร ก่อนจะเสนอสภาพัฒน์

ซึ่งต้องมีตัวเลขที่ชัดเจน จึงไม่สามารถพูดไปก่อนได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

คาดว่าจะได้ข้อสรุป เนื่องจากตัวเลขรั ฐบ าลและของผู้ประกอบการต่างกันหลายเท่าตัว

ผมมีธงในใจไว้ที่ 5,000 บ าท เพร าะเป็นเ งินกู้ของรั ฐบ าล ไม่ใช่เงิ นของประกันสังคม

แต่มีบ างกรณีใช้เงิ นในเหตุสุดวิสัยในมาตร า 33 หรือจ่ายร้อยละ50 ก็เข้าข่ายช่วยอีกขาหนึ่ง ประกอบด้วยลู กจ้างในระบบ

เช่ น เด็ ก เสิร์ฟ เสมียน ซึ่งในส่วนนี้จดทะเบี ยนในประกันสังคม ดังนั้น

หากเป็นลู กจ้างในมาตร า 33 อาจจะได้รับการเยี ยวย า 2 ทางคือสำนักงานประกันสังคม(สปส.)

และจากรั ฐบ าล แต่เรื่องนี้เป็นเพียงหลักการของผม ต้องคุยกับผู้ประกอบการก่อน

เร าต้องมีโมเดลในใจไปคุยก่อน และอาจยังไม่เสนอเข้าที่ประชุมศบศ.ต้องคุยให้ชัดเจนก่อนนายสุชาติ กล่าว

ข้อมูลsiamtopic

อ่านเพิ่มเติม